oma_anvia.png

27.04.2016 12:50 | Pressmeddelanden

Anvias delårsrapport 1–3/2016: Omsättning ökade med 18 procent

Sammandrag av resultatet för januari till mars 2016

•       Anvia-koncernens omsättning var 33,5 miljoner euro. Under motsvarande period året innan var omsättningen 28,6 milj. euro.
•       Koncernens driftsbidrag utan engångsposter var 2,6 milj. euro (4,0 milj. euro).
•       Räkenskapsperiodens resultat var -2,2 miljoner euro (1,5 milj. euro).
 
 

Centrala nyckeltal 1–3/2016 1–3/2015 1–12/2015
       
Omsättning, t€ 33 581 28 566 130 727
Omsättning, förändring, % 17,6 6,1 23,5
Driftsbidrag, t€ 2 496 3 958 15 075
Driftsbidrag utan engångsposter 2 563 3 958 15 280
Rörelsevinst, t€ -1 194 859 1 820
Rörelsevinst, % -3,6 3,0 1,4
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar och engångsposter, t€ -440 1 487 4 590
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar och engångsposter, % -1,3 5,2 3,5
Räkenskapsperiodens resultat, t€ -2 217 1 506 2 757
       
Balansräkning, t€ 167 438 164 844 172 590
Soliditet, % 63,7 71,8 65,3
Resultat/aktie, euro -24 16 30
Eget kapital/utestående aktie, euro 1 162 1 333 1 185
Personalantal i genomsnitt 740 704 754

 
*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.
 

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Under det första kvartalet ökade Anvias omsättning med cirka 18 % jämfört med motsvarande period året innan. Bakom tillväxten står huvudsakligen företagsköpen som gjordes för ett år sedan, köpet av svenska AB Sappa och Anvia Securis köp av Turvallisuuspiste Suomi Oy.
 
Antalet fasta bredbandskunder fortsätter att öka bra bland både konsumenter och företag. Även nya bostadsbolagsavtal ingås hela tiden. Tendensen i riktning mot snabbare abonnemang är tydlig, för datamängderna ökar explosionsartat bland annat på grund av användningen av rörlig bild och molntjänster.
 
Eftersom tillgången till snabbt bredband på Anvias traditionella verksamhetsområde redan är bäst i Finland och tillväxtmöjligheterna är begränsade, har bolaget inlett en expansion av televerksamheten till finländska tillväxtcentra. Förhandsmarknadsföringen i Södra Finland visar att efterfrågan som väntat är stor. Avsikten är att i år inleda ett byggprojekt som omfattar fiber till cirka 1000 fastigheter.
 
Särskilt glädjande var att tillväxten och lönsamheten inom affärsområdena Lösningar och Underhållning var bättre än väntad. Nästan alla enheter överträffade målen för början av året, och även deras framtidsutsikter är tämligen positiva.
 
För Telecoms del försvåras lönsamhetens jämförbarhet med året innan av en ändring i omsättningens periodiseringsmodell, som gjordes i samband med övergången till det nya affärssystemet i slutet av fjolåret. Ändringen leder till en försämring av engångskaraktär av rörelsevinsten och resultatet för det första kvartalet med cirka 0,6 miljoner euro. Omsättningen och lönsamheten under kommande månader påverkas inte i någon avsevärd grad av ändringen.
 
Stigande kostnader i förhållande till omsättningen och goodwillavskrivningar gjorde att rörelsevinsten och resultatet för det första kvartalet hamnade på minus. De operativa kostnaderna har ökat på grund av kostnader som anknyter till omorganiseringen av koncernen, produktutveckling och Telecoms byte av affärssystem samt på grund av advokatkostnader. Koncernens resultat belastas dessutom av att värdet på koncernens värdepappersplaceringar har sjunkit betydligt under början av året.
 
För att förbättra lönsamheten har man inlett flera effektiviseringsåtgärder. I mars inleddes samarbetsförhandlingar som omfattar en del av koncernbolagen med avsikt att minska kostnader motsvarande högst 70 årsverken. Förhandlingarna beräknas vara slutförda i början på maj.
 
Anvia har dessutom utkontrakterat en del funktioner till olika samarbetspartner. Detta gynnar Anvias roll som tjänsteintegratör som erbjuder sina kunder marknadens bästa lösningar paketerade enligt kundens behov. Ett exempel på detta är samarbetet med InfoCare Oy som ingicks i mars och genom vilket InfoCare producerar support- och livscykeltjänster för it-utrustning för Anvias och dess kunders räkning. Byggandet av basstationer överfördes från och med början av februari genom försäljning av affärsverksamhet till Voimatel Oy.
 
Kundnöjdheten kartlägger Anvia via såväl kontinuerlig uppföljning som årliga enkäter som riktas till olika kundgrupper. Dessa visar att kundnöjdheten har förbättrats ytterligare, även om det i början av året på grund av en systemändring har förekommit utmaningar relaterade till kundtjänstens tillgänglighet. Kunderna uppskattar bland annat att det är lätt att närma sig Anvia och att de får proffsig service.
 
Bolagiseringen av Anvia Telecoms nätbyggnads- och installationsverksamhet framskrider och det är meningen att det nya bolaget ska inleda sin verksamhet i maj. Genom bolagiseringen tydliggörs beställar-utförarmodellen och lönsamheten för byggande och installationer förbättras. Ett separat bolag ger möjlighet att erbjuda tjänster även till andra företag.
 
För att möjliggöra en geografisk expansion har Anvia ingått ett partnerskapsavtal med Finda Oy, som blir minoritetsägare i Anvia Telecom Ab med en andel på 42 %. Som ersättning får Anvia Abp cirka 10 % av Findas aktier, vilket höjer Anvias ägarandel i Finda till 13 %. Affären är föremål för Konkurrens- och konsumentverkets godkännandeförfarande.
 

Utsikter för resten av året

Konjunkturläget i Finland förväntas vara fortsatt utmanande, och därför bedömer Anvia att omsättningen kommer att öka endast en aning under räkenskapsperioden. För att trygga tillväxten inleder man en expansion av televerksamheten till områden utanför dess nuvarande verksamhetsområde. För att förbättra koncernens lönsamhet genomför man betydande effektiviseringsåtgärder, vilka orsakar kostnader av engångskaraktär som kommer att belasta resultatet för det andra kvartalet. Under det andra kvartalet förväntas det operativa resultatet förbättras jämfört med början av året.
 
Mer information
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
ekonomidirektör Arto Kukkonen, tfn 044 411 3007
 
Anvia är en finländsk expertkoncern inom informations- och kommunikationsteknik och den fjärde största teleoperatören i Finland. Med kundnära kvalitetslösningar hjälper Anvia sina kunder att nå framgång, trivas, hålla kontakt med andra och känna sig trygga. Anvia-koncernens omsättning år 2015 var 131 miljoner euro och personalstyrkan är cirka 740. www.anvia.fi