oma_anvia.png

Anvia Oyj:n yhtiökokous

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Anvia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.1.2017 klo 14.00 Törnävä-salissa Koulutuskeskus Sedun tiloissa, osoitteessa Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.    Välitilinpäätöksen 1.1.-31.7.2016, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7.    Välitilinpäätöksen 1.1.-31.7.2016 vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa välitilinpäätöksen.

8.    Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsun liitteen 1 mukaiseksi.

Ehdotus sisältää seuraavat muutokset:

–    yhtiön toiminimen muuttaminen Viria Oyj:ksi, ruotsiksi Viria Abp ja englanniksi Viria Plc (1 §)
–    yhtiön virallisia kieliä koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen poistaminen (1 §)
–    yhtiön toimialan muuttaminen olemaan ”tiedon välittämiseen, turvallisuuteen ja erilaisten teknologiaan liittyvien liiketoimintojen harjoittaminen, hallinnointi, kehittäminen ja konsultointi, kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta. Toimintojaan yhtiö voi harjoittaa suoraan tai tytär-, osakkuus- taikka omistussuhdeyhtiöitä hyväksi käyttäen.” (2 §)
–    osakkeenomistajan oikeuden puhelinliittymään ja liittymisoikeuden siirtämiseen poistaminen (3 §)
–    hallintoneuvoston jäsenten määrän muuttaminen kolmestakymmenestä kahdeksaantoista (4 §)
–    hallintoneuvoston jäsenten ikärajan poistaminen (4 §)
–    hallintoneuvoston ruotsin- tai kaksikielisistä kunnista olevien jäsenten määrän muuttaminen yhdestätoista kuuteen (4 §)
–    päätösvaltaisen hallintoneuvoston jäsenten määrän muuttaminen kuudestatoista kymmeneen (4 §)
–    hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen olemaan viidestä seitsemään jäsentä ja tämän muutoksen edellyttämien muiden muutosten tekeminen (5 § ja 4 §)
–    hallituksen jäsenten toimikausien muuttaminen yhteen kalenterivuoteen, rotaation poistaminen ja hallituksen jäsenten ikärajan ja muiden jäsenyyden erityisedellytysten poistaminen (5 §)
–    varsinaisen yhtiökokouksen pitopaikan muuttaminen olemaan vuorovuosin Seinäjoki ja Vaasa (10 §)
–    mahdollisuus edellyttää osakkeenomistajien ilmoittautuvan yhtiökokoukseen viiden päivän sijasta aikaisintaan viikkoa ennen kokousta (10 §)
–    ns. ”äänileikkurimääräyksen” muuttaminen siten, että yhtiökokouksessa kukaan ei saa äänestää yli yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä sisältäen myös muun muassa konserniyhtiöille kuuluvien osakkeiden tuottamat äänimäärät (10 §)
–    yhtiökokouksen avaajaa ja puheenjohtajaa koskevien yhtiöjärjestysmääräysten poistaminen (10 §)
–    yhtiöjärjestyksen muuttamisen sekä eräiden yritysjärjestelyiden edellyttämän erityisen määräenemmistövaatimuksen poistaminen (11 §)
–    vähämerkityksisiä tai teknisluonteisia muutoksia pykäliin 3 § (Osake), 4 § (Hallintoneuvosto), 5 § (Hallitus), 7 § (Tilintarkastajat) ja 10 § (Varsinainen yhtiökokous)
–    yhtiöjärjestyksen pykälien numeroinnin muuttaminen 11 §:n poistamisen edellyttämällä tavalla

Muutokset ilmenevät kokonaisuudessaan kokouskutsun liitteenä olevasta hallituksen ehdotuksesta.

9. Hallintoneuvoston kokoonpano

i)     Mikäli edellisen kohdan 8 yhtiöjärjestyksen muutos tulee hyväksytyksi, hallituksen asettama toimikunta ehdottaa hallintoneuvoston kokoonpanon osalta seuraavaa:

Hallintoneuvoston nykyisistä jäsenistä 16 henkilöä on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä ja toimikunta ehdottaa heidän jatkavan nykyisen toimikautensa mukaisesti.

Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallintoneuvostoon valitaan kaksi uutta jäsentä. Ehdotus on viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävänä alla kohdassa ”B. Yhtiökokousasiakirjat” ilmoitetulla tavalla muiden yhtiökokousasiakirjojen ohessa.

ii) Anvian pienosakkaat ry/Vesa Routamaa esittää, että hallintoneuvoston kaikkien nykyisten jäsenten toimikaudet päätetään ja valitaan uudet jäsenet hallintoneuvostoon. Yhdistys ehdottaa, että hallintoneuvoston nykyisten jäsenten toimikausi päättyy ja hallintoneuvoston uusien jäsenten toimikausi alkaa välittömästi, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin.

Yhdistyksen ehdotus hallintoneuvoston jäseniksi on viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävänä alla kohdassa ”B. Yhtiökokousasiakirjat” ilmoitetulla tavalla muiden yhtiökokousasiakirjojen ohessa.

Yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen nimitystoimikunta ja Anvian pienosakkaat ry. ovat sopineet yhteisestä esityksestä hallintoneuvoston jäseniksi. Tämä esitys korvaa yllämainitut esitykset.

Toimikausi vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:
Pekka Haapanen, Vaasa
Asko Istolahti, Seinäjoki
Björn Pundars, Vaasa
Jan Saarela, Vöyri
Yngve Snickars, Mustasaari
Rune Westergård, Mustasaari

Toimikausi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:
Inger Aaltonen, Mustasaari
Martti Alakoski, Kurikka
Jari Karjalainen, Vaasa
Matti Kulmakorpi, Seinäjoki
Raimo Ristilä, Seinäjoki
Tom Westermark, Vaasa
 
Toimikausi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:
Carita Ehnström, Vaasa
Susanna Koski, Vaasa
Jorma Kuoppamäki, Seinäjoki
Kuisma Laukkola, Seinäjoki
Juha Luukko, Kurikka
Ossi Viljanen, Seinäjoki

(Toimikaudet päivitetty 17.1.2017)

 
Uuden hallintoneuvoston toimikausi alkaa, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin. Siihen saakka hallintoneuvosto jatkaa nykyisellä kokoonpanolla. Muiden kuin jatkavien osalta hallintoneuvoston nykyisten jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestysmuutosten tullessa rekisteröidyksi.

10.    Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Osakeyhtiölain edellyttämät yhtiökokousasiakirjat sisältäen välitilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä päätösehdotukset ovat nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön Seinäjoen toimipisteessä, osoitteessa Puskantie 18, 60100 Seinäjoki, ja Vaasan toimipisteessä, osoitteessa Silmukkatie 6, 65100 Vaasa sekä yhtiön internet-sivuilla www.anvia.fi/yhtiokokous. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.2.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.    Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.1.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Anvia Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 16.1.2017 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 9.12.2016 alkaen:

a) Anvia Oyj:n kotisivujen kautta osoitteessa www.anvia.fi/yhtiokokous
b) puhelimitse numeroon 020 770 6881 klo 9-16
c) kirjeitse Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 HELSINKI

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Anvia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.1.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.1.2017 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä 16.1.2017 klo 10.00.

4.    Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Anvia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.12.2016 yhteensä 62938 osaketta ja ääntä. Anvia-konsernin hallussa on 639 omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

ANVIA OYJ
Hallintoneuvosto
9.12.2016

Välitilinpäätös 1.1. – 31.7.2016
Viria Oyj:n yhtiöjärjestys, ehdotus

***

Valtakirjamallit

Valtakirja, yleinen
Valtakirja, 3 vuotta
Valtakirjalista
Valtakirjan siirto
Valtuutuksen peruutus